Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày Địa điểm Ngôn ngữ W Giá
Mercedes-Benz - Supplier Quality Management System (SQMS) - Complaint 11 Jul 2024 08:00 - 12:00 Deutschland Deutsch 420.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 01 Jan 2025 12:00 - 18:00 Mumbai, India English 1850.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 20 Dec 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 16 Dec - 19 Dec 2024 09:00-17:00 Thailand English 100000.00 THB Đặt chỗ ngay
Triển khai VDA ISA trong công ty để đánh giá TISAX thành công 28 Nov - 29 Nov 2024 09:00-17:00 Thailand English 30000.00 THB Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 26 Nov - 27 Nov 2024 09:00-17:00 Thailand English 40000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 22 Nov 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 0.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 18 Nov - 21 Nov 2024 09:00-17:00 Philippines English 2900.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 13 Nov 2024 09:00 - 12:00 Philippines English 400.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 08 Nov 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 04 Nov - 07 Nov 2024 09:00-17:00 Thailand English 100000.00 THB Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 29 Oct - 30 Oct 2024 09:00-17:00 Philippines English 1360.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 25 Oct 2024 09:00 - 17:00 Deutschland English 600.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 22 Oct 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 23000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 21 Oct 2024 09:00 - 12:00 Thailand English 14000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 21 Oct - 24 Oct 2024 09:00-16:00 Deutschland English 2200.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 18 Oct 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 650.00 USD Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 17 Oct - 18 Oct 2024 09:00-17:00 Thailand English 40000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 16 Oct 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 23000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản VDA-AIAG FMEA 07 Oct - 08 Oct 2024 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 30000.00 THB Đặt chỗ ngay