Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 03 Jun 2023 09:00 - 17:00 PERSIARAN MULTIMEDIA, Malaysia English 0.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 05 Jun - 09 Jun 2023 08:30-17:30 Ragkot, India English 400.00 USD Đặt chỗ ngay
Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q 05 Jun - 06 Jun 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 07 Jun 2023 08:30 - 16:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 12 Jun 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 13 Jun 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 2400.00 MYR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 15 Jun 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 15 Jun - 16 Jun 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 815.00 USD Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 15 Jun - 16 Jun 2023 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 815.00 USD Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 16 Jun 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes-Benz - Supplier Management at MBC up to the Start of Series Production (SMMBCUSSP) 19 Jun - 20 Jun 2023 08:00-15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Liên hệ với chúng tôi
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 19 Jun - 20 Jun 2023 08:30-16:30 Deutschland Deutsch 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 19 Jun - 22 Jun 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 2155.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 19 Jun - 22 Jun 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 2205.00 USD Đặt chỗ ngay
Mercedes-Benz - WEB 2020+ Initial Material Sampling 21 Jun 2023 08:00 - 15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 21 Jun 2023 09:00 - 15:00 Deutschland Deutsch 290.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 22 Jun 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes-Benz - PIA Part Inspection & Approval 22 Jun 2023 08:00 - 15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Đặt chỗ ngay
5 Đã đặt
Conformity of Production (COP) level 2 22 Jun 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 22 Jun - 23 Jun 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 6035.00 MYR Đặt chỗ ngay