Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 22 Apr 2024 08:00 - 12:00 Hanoi, Online Vietnam Vietnamese 400.00 USD Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 24 Apr 2024 09:00 - 15:00 Online Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
1 Đã đặt
Các nguyên tắc cơ bản của TISAX® (Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin) 25 Apr - 26 Apr 2024 10:00-17:30 Mumbai, India English 20000.00 INR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 01 May - 02 May 2024 09:00-16:00 Deutschland English 2200.00 EUR Liên hệ với chúng tôi
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 04 May 2024 09:00 - 17:00 Deutschland English 600.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 06 May - 08 May 2024 08:00-16:00 Online English/Spanish 10000.00 MXN Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 06 May 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 650.00 USD Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 07 May - 08 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 1360.00 USD Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 08 May 2024 07:00 - 13:00 Bangkok, Online Training-South East Asia English 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 09 May - 10 May 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 1100.00 USD Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 09 May - 10 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 1100.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 10 May 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 650.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 13 May - 16 May 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 2600.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 13 May - 16 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 2900.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 13 May - 16 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 2900.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 17 May 2024 08:30 - 13:30 Deutschland English 360.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 17 May 2024 09:00 - 17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 760.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 17 May 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 USD Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 27 May - 28 May 2024 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 04 Jun - 06 Jun 2024 09:00-15:00 Deutschland Deutsch 1500.00 EUR Đặt chỗ ngay