Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
VDA 6.3 – Ngày thi cấp chứng nhận đánh giá viên 23 Dec 2022 08:00 - 16:00 Online [MEZ] Deutsch/English 700.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận tư cách đánh giá viên quá trình VDA 6.3 19 Dec - 22 Dec 2022 08:00-16:00 Online [MEZ] Deutsch/English 2150.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes-Benz - Supplier Management at MBC up to the Start of Series Production (SMMBCUSSP) 15 Dec - 16 Dec 2022 08:00-15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Liên hệ với chúng tôi
Mercedes-Benz – SM MBC Supplier Management @ Mercedes-Benz Cars - brief & compact (SMMBCB&C) 13 Dec 2022 08:00 - 15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Đặt chỗ ngay
4 Đã đặt
Chứng nhận tư cách đánh giá viên quá trình VDA 6.3 12 Dec - 15 Dec 2022 09:00-17:00 Malaysia 8917.00 MYR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 12 Dec - 14 Dec 2022 08:00-16:00 Online [MEZ] Deutsch/English 1225.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes-Benz - Welcome Day for Partners 12 Dec 2022 08:00 - 15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Liên hệ với chúng tôi
Khóa đào tạo cơ bản các công cụ cốt lõi ngành ô tô 05 Dec - 07 Dec 2022 08:00-16:00 Online [MEZ] Deutsch/English 900.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Ngày thi cấp chứng nhận đánh giá viên 02 Dec 2022 09:00 - 17:00 Philippines English 859.00 USD Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 28 Nov - 02 Dec 2022 09:00-17:00 Philippines English 2620.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận tư cách đánh giá viên quá trình VDA 6.3 28 Nov - 01 Dec 2022 09:00-17:00 Philippines English 2155.00 USD Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Ngày thi cấp chứng nhận đánh giá viên 28 Nov 2022 08:00 - 16:00 Nuevo León, México English 8000.00 MXN Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 28 Nov 2022 08:00 - 16:00 Online [MEZ] Deutsch/English 480.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes-Benz - Supplier Quality Management System (SQMS) - Complaint 28 Nov 2022 08:00 - 12:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Liên hệ với chúng tôi
VDA 6.3 – Ngày thi cấp chứng nhận đánh giá viên 25 Nov 2022 09:00 - 17:00 Bangkok, Thailand English 25900.00 THB Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 23 Nov - 24 Nov 2022 09:00-17:00 Malaysia 6035.00 MYR Đặt chỗ ngay
Mercedes-Benz - PIA Part Inspection & Approval 23 Nov - 24 Nov 2022 08:00-15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Liên hệ với chúng tôi
Mercedes-Benz - WEB 2020+ Initial Material Sampling 22 Nov 2022 08:00 - 15:00 Aguascalientes, México Spanish 0.00 MXN Liên hệ với chúng tôi
Chứng nhận tư cách đánh giá viên quá trình VDA 6.3 21 Nov - 24 Nov 2022 09:00-17:00 Bangkok, Thailand English 65000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận tư cách đánh giá viên quá trình VDA 6.3 21 Nov - 24 Nov 2022 08:00-16:00 Online English 23000.00 MXN Đặt chỗ ngay