Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày T Địa điểm Ngôn ngữ Giá
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 01 Jan 2025 12:00 - 18:00 Mumbai, India English 1850.00 EUR Đặt chỗ ngay
Special Processes: Coating System Evaluation 01 Jan 2025 Atlanta, USA Deutsch 0.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 20 Dec 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 16 Dec - 19 Dec 2024 09:00-17:00 Thailand English 100000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 29 Nov 2024 16:00 - 20:00 Deutschland English 360.00 EUR Đặt chỗ ngay
Triển khai VDA ISA trong công ty để đánh giá TISAX thành công 28 Nov - 29 Nov 2024 09:00-17:00 Thailand English 30000.00 THB Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 26 Nov - 27 Nov 2024 09:00-17:00 Thailand English 40000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 22 Nov 2024 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 760.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 22 Nov 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 0.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 18 Nov - 21 Nov 2024 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 2600.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 18 Nov - 21 Nov 2024 09:00-17:00 Philippines English 2900.00 USD Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 14 Nov - 15 Nov 2024 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 1100.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 13 Nov 2024 09:00 - 12:00 Philippines English 400.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 08 Nov 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 08 Nov 2024 08:00 - 14:00 Deutschland English 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 07 Nov 2024 08:00 - 14:00 Deutschland Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 04 Nov - 07 Nov 2024 09:00-17:00 Thailand English 100000.00 THB Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 29 Oct - 30 Oct 2024 09:00-17:00 Philippines English 1360.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 28 Oct 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 650.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 25 Oct 2024 09:00 - 17:00 Deutschland English 600.00 EUR Đặt chỗ ngay