Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày T Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 21 Dec - 22 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 6035.00 MYR Đặt chỗ ngay
TISAX® Assessment (Trusted Information Security Assessment Exchange) 19 Dec - 21 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 36000.00 THB Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 18 Dec 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 18 Dec 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) level 2 15 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA 14 Dec - 15 Dec 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Fundamentals of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 14 Dec - 15 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 29000.00 THB Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 14 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 12 Dec 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 2400.00 MYR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) level 2 11 Dec 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 11 Dec - 13 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) level 2 11 Dec 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 08 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q 07 Dec - 08 Dec 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 07 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 09:00 - 13:00 Online [GMT+6] Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 04 Dec 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 04 Dec - 08 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 04 Dec 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay