Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Giá W
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 29 Nov 2024 16:00 - 20:00 Deutschland English 360.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 27 Sep 2024 08:30 - 13:30 Deutschland Deutsch 360.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 08 Nov 2024 08:00 - 14:00 Deutschland English 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 07 Nov 2024 08:00 - 14:00 Deutschland Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 20 Sep 2024 08:00 - 14:00 Deutschland English 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 19 Sep 2024 08:00 - 14:00 Deutschland Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 25 Oct 2024 09:00 - 17:00 Deutschland English 600.00 EUR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 29 Aug - 30 Aug 2024 08:00-16:00 Deutschland English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 06 Aug - 08 Aug 2024 09:00-16:00 Deutschland English 1450.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 01 Jan 2025 12:00 - 18:00 Mumbai, India English 1850.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 21 Oct - 24 Oct 2024 09:00-16:00 Deutschland English 2200.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 27 Jul 2024 08:00 - 16:00 Online English/Spanish 10400.00 MXN Đặt chỗ ngay
Đánh giá viên đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường VDA FFA 01 Aug - 02 Aug 2024 08:00-16:00 Online English/Spanish 16000.00 MXN Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 20 Dec 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 08 Nov 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 27 Sep 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 21 Oct 2024 09:00 - 12:00 Thailand English 14000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 16 Sep 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 14000.00 THB Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 22 Oct 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 23000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 16 Oct 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 23000.00 THB Đặt chỗ ngay