Lịch đào tạo

Tiêu đề W Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Approval procedure UNECE Level 1 08 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 30 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 10 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 06 Nov 2023 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 06 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 30 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 19 Oct 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 20 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 20 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 31 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 27 Oct 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 04 Oct - 06 Oct 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 1450.00 EUR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 21 Dec - 22 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 6035.00 MYR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 02 Nov - 03 Nov 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 24900.00 THB Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 24 Oct - 25 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 6035.00 MYR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 19 Oct - 20 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam 815.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 04 Dec - 08 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 06 Nov - 10 Nov 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Online Vietnam English 2500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB Đặt chỗ ngay