Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 22 Sep 2023 08:30 - 17:30 Online [GMT+6] English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 22 Sep 2023 09:00 - 17:00 PERSIARAN MULTIMEDIA, Malaysia English 0.00 MYR Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 25 Sep - 27 Sep 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB Đặt chỗ ngay
Fundamentals of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 28 Sep - 29 Sep 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 29000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Oct 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Online Vietnam English 2500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Oct 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 04 Oct - 06 Oct 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 1450.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 04 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 2400.00 MYR Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 09 Oct - 11 Oct 2023 08:00-16:00 Toluca, México English 1500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 10 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 16900.00 THB Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 16 Oct 2023 08:30 - 16:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 16 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 16900.00 THB Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 16 Oct - 18 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Online Vietnam English 1500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 16 Oct - 18 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB Đặt chỗ ngay
Fundamentals of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 18 Oct - 19 Oct 2023 08:00-17:00 Mumbai, India English 12000.00 INR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo nâng cấp từ PSB (người đại diện về an toàn sản phẩm) lên PSCR (người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm) 18 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 16900.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 19 Oct 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 19 Oct - 20 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 44000.00 THB Đặt chỗ ngay