Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 26 Jul 2024 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 760.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 27 Jul 2024 08:00 - 16:00 Online English/Spanish 10400.00 MXN Đặt chỗ ngay
Triển khai VDA ISA trong công ty để đánh giá TISAX thành công 30 Jul - 31 Jul 2024 09:00-17:00 Thailand English 30000.00 THB Đặt chỗ ngay
Đánh giá viên đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường VDA FFA 01 Aug - 02 Aug 2024 08:00-16:00 Online English/Spanish 16000.00 MXN Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Aug 2024 09:00 - 12:00 Bangkok, Thailand English 400.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 06 Aug - 08 Aug 2024 09:00-16:00 Deutschland English 1450.00 EUR Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 08 Aug - 09 Aug 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản VDA-AIAG FMEA 15 Aug - 16 Aug 2024 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 30000.00 THB Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 19 Aug - 20 Aug 2024 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 22 Aug 2024 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 600.00 USD Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 29 Aug - 30 Aug 2024 08:00-16:00 Deutschland English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Triển khai VDA ISA trong công ty để đánh giá TISAX thành công 03 Sep - 04 Sep 2024 09:00-17:00 Thailand English 30000.00 THB Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 05 Sep - 06 Sep 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 1100.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 09 Sep - 12 Sep 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 2600.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 13 Sep 2024 09:00 - 17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 760.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 16 Sep 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 14000.00 THB Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 17 Sep - 18 Sep 2024 09:00-17:00 Thailand English 48000.00 THB Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 19 Sep 2024 08:00 - 14:00 Deutschland Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 19 Sep - 20 Sep 2024 09:00-17:00 Thailand English 39000.00 THB Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 20 Sep 2024 08:00 - 14:00 Deutschland English 390.00 EUR Đặt chỗ ngay