Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Approval procedure UNECE Level 1 06 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 06 Nov 2023 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) level 2 09 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 10 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 13 Nov - 16 Nov 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 65000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 13 Nov - 15 Nov 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 15 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 6035.00 MYR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 16 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Fundamentals of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 16 Nov - 17 Nov 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 29000.00 THB Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 17 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 17 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 14000.00 THB Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 20 Nov - 21 Nov 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD Đặt chỗ ngay
Implementation of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 20 Nov - 22 Nov 2023 09:00-17:00 Hanoi, Online Vietnam English 1200.00 USD Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 20 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Implementation of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 20 Nov - 22 Nov 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 39200.00 THB Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 20 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Fundamentals of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 22 Nov - 23 Nov 2023 08:00-17:00 Mumbai, India English 12000.00 INR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 22 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 22 Nov 2023 09:00 - 15:00 Deutschland Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
4 Đã đặt
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 23 Nov 2023 08:30 - 12:30 Hanoi, Online Vietnam Vietnamese 350.00 USD Đặt chỗ ngay