ID 533 - Khóa đào tạo nâng cấp từ PSB (người đại diện về an toàn sản phẩm) lên PSCR (người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm)

Mô tả

ID 533: Khóa đào tạo nâng cấp từ PSB (người đại diện về an toàn sản phẩm) lên PSCR (người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm)

Các nhiệm vụ đa dạng mà đại diện an toàn sản phẩm phải giải quyết có thể thay đổi liên tục. Để xác định những thách thức và thực hiện chúng trong tổ chức thì cần phải đổi mới và đào sâu kiến thức hiện có. Đây là mục tiêu của chứng chỉ nâng cấp này: Thông tin chi tiết mới nhất về tính toàn vẹn của sản phẩm sẽ được khám phá trong năm mô-đun và năng lực của bạn với tư cách là đại diện an toàn sản phẩm sẽ được mở rộng.

Mục tiêu

Qua khóa đào tạo này:
  • Bạn sẽ quen với những thách thức hiện tại trong vai trò PSB của bạn và cách ứng phó với chúng.
  • Bạn sẽ làm quen với các yêu cầu mới và các điểm thay đổi.
  • Bạn sẽ cập nhật và phát triển hơn nữa năng lực của mình với tư cách là một PSCR.

Nội dung

Trong năm mô-đun, các chủ đề trọng tâm về tính toàn vẹn của sản phẩm sẽ được xây dựng
Mô-đun 1: Hướng dẫn.
Mô-đun 2: Cơ cấu tổ chức
Mô-đun 3: Tính toàn vẹn của sản phẩm trong suốt vòng đời sản phẩm.
Mô-đun 4: Các hành động được đề xuất đối với sự không phù hợp của sản phẩm.
Mô-đun 5: Ví dụ về các công cụ và phương pháp.
Việc xen kẽ giữa các nội dung bài giảng kỹ thuật với các bài tập và các tình huống cụ sẽ hỗ trợ học viên trong việc áp dụng những gì đã học được vào thực tiễn công việc. Trong khóa học này, việc trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa giảng viên và học viên cũng được chú trọng.

Yêu cầu đối với học viên

  • Chứng nhận PSB
  • Có kinh nghiệm quản lý chất lượng trong ngành ô tô.

Đối tượng học viên

Người đại diện an toàn sản phẩm trong các công ty trong ngành công nghiệp ô tô.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi đạt bài kiểm tra cuối khóa học (trắc nghiệm) học viên sẽ nhận được chứng nhận người đại diện về an toàn và sụ phù hợp của sản phẩm.

Thời lượng

1 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Khóa đào tạo nâng cấp từ PSB (người đại diện về an toàn sản phẩm) lên PSCR (người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm)'.