Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 24 Nov 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 24 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 24 Nov 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 27 Nov - 30 Nov 2023 09:00-17:00 PERSIARAN MULTIMEDIA, Malaysia English 10840.00 MYR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 29 Nov 2023 09:00 - 15:00 Deutschland English 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 30 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 01 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 01 Dec 2023 09:00 - 17:00 PERSIARAN MULTIMEDIA, Malaysia English 0.00 MYR Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 04 Dec - 06 Dec 2023 08:00-16:00 Toluca, México English 1500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 04 Dec - 06 Dec 2023 08:00-17:00 Mumbai, India English 20000.00 INR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 04 Dec 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 04 Dec - 08 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 04 Dec 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 09:00 - 13:00 Online [GMT+6] Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 07 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q 07 Dec - 08 Dec 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 08 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) level 2 11 Dec 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 11 Dec - 13 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB Đặt chỗ ngay