Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 22 Sep 2023 08:30 - 17:30 Online [GMT+6] English 0.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 22 Sep 2023 09:00 - 17:00 PERSIARAN MULTIMEDIA, Malaysia English 0.00 MYR Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày) 25 Sep - 27 Sep 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB Đặt chỗ ngay
Fundamentals of TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) 28 Sep - 29 Sep 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 29000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Oct 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Online Vietnam English 2500.00 USD Đặt chỗ ngay
Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Oct 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 04 Oct - 06 Oct 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 1450.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 04 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 2400.00 MYR Đặt chỗ ngay