ID 444 - Các đặc tính đặc biệt trong quá trình phát triển sản phẩm PEP

Mô tả

ID 444: Các đặc tính đặc biệt trong quá trình phát triển sản phẩm PEP

Các đặc tính đặc biệt là các đặc tính của sản phẩm và / hoặc quá trình có thể có tác động đến an toàn (an toàn vận hành và an toàn khi sử dụng), sự tuân thủ các quy định của luật pháp, chức năng, hiệu suất, hình thức bên ngoài hoặc quá trình xử lý tiếp theo của sản phẩm. Các đặc tính đặc biệt là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty trong ngành công nghiệp ô tô, theo IATF 16949. Cuốn tiêu chuẩn VDA-SC sẽ giải thích cho bạn quy trình được khuyến nghị cho việc này.

Mục tiêu

Qua khóa đào tạo này:
  • Bạn sẽ làm quen với cơ sở lý thuyết về đặc tính đặc biệt.
  • Bạn sẽ có thể giải thích các thuật ngữ liên quan và ý nghĩa của chúng trong bối cảnh liên quan đến đặc tính đặc biệt.
  • Bạn sẽ hiểu các lợi ích và các tùy chọn thiết kế liên quan đến các đặc tính đặc biệt.

Nội dung

Nội dung khóa học được chuyển tải các nội dung qua bài giảng kỹ thuật và các cuộc thảo luận giữa giảng viên và học viên với trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm áp dụng thực tế.

Yêu cầu đối với học viên

Không có

Đối tượng học viên

Trưởng dự án, nhân viên dự án, giám đốc điều hành, đánh giá viên và nhân viên liên ngành trong phát triển, thử nghiệm, lập kế hoạch, sản xuất và quản lý chất lượng cũng như nhân viên tham gia vào việc xác định và xác minh các đặc tính đặc biệt.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khóa học bạn sẽ nhận được chứng nhận tham dự.

Thời lượng

4 giờ

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Các đặc tính đặc biệt trong quá trình phát triển sản phẩm PEP'.