Đặt chỗ

ID 333 - Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023

Ngày 22 Jun 2023 08:00 - 13:00
Địa điểm Deutschland
Ngôn ngữ Deutsch
Giá Net: 350.00 EUR,
Gross incl. VAT(19 %): 416.5 EUR

Thông tin thanh toán

Người liên lạc

Học viên

Thêm học viên