Đặt chỗ

GR 451 - Mercedes-Benz – SM MBC Supplier Management @ Mercedes-Benz Cars - brief & compact (SMMBCB&C)

Ngày 17 Aug 2022 08:00 - 15:00
Địa điểm Aguascalientes, México
Ngôn ngữ Spanish
Giá Net: 5000.00 MXN,
Gross incl. VAT(16 %): 5800.0 MXN

Thông tin thanh toán

Người liên lạc

Học viên

Thêm học viên