Đặt chỗ

ID 417 - Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình

Ngày 15 Jun - 16 Jun 2023 09:00-17:00
Địa điểm Online [GMT+6]
Ngôn ngữ English
Giá Net: 815.00 USD,
Gross incl. VAT(0 %): 815.0 USD
Lời khuyên Exclude VDA book

Thông tin thanh toán

Người liên lạc

Học viên

Thêm học viên