Đặt chỗ

ID 318 - Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5

Ngày 12 Jun 2023 09:00 - 17:00
Địa điểm Online [GMT+6]
Ngôn ngữ English
Giá Net: 561.00 USD,
Gross incl. VAT(0 %): 561.0 USD
Lời khuyên Exclude VDA book

Thông tin thanh toán

Người liên lạc

Học viên

Thêm học viên