FAQ

Các bằng chứng dưới đây cần được cung cấp:

• Chứng chỉ hoàn thành khóa học (hoặc bản đăng ký) " Chứng nhận chuyên gia đánh giá quá trình VDA6.3: 2023"-ID381
• Chứng chỉ chuyên gia đánh giá (trên cơ sở ISO 19011) với thời lượng học tối thiểu 3 ngày, ví dụ chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001, IATF 16949.
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022, ID417: 2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác (từ 2019 trở đi) với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• Bằng chứng tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong nhà máy sản xuất, trong đó tối thiểu 2 năm liên quan đến chất lượng (CV).
None
None
None