FAQ

Các bằng chứng dưới đây cần được cung cấp:
• Chứng chỉ VDA6.3 hiện tại
• Chứng chỉ hoàn thành khóa học nâng cấp phiên bản VDA6.3 từ 2016 lên 2023.
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022 hoặc ID417: 2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác (từ 2019 trở đi) với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• bằng chứng hoàn thành tối thiểu 5 cuộc đánh giá với thời lượng tối thiểu 10 ngày với tư cách trưởng đoàn đánh giá.
None
None
None