FAQ

จำเป็นต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้: • สำเนาใบรับรอง VDA 6.3 หรือบัตรผู้ตรวจประเมินของคุณ • สำเนาใบรับรองคุณสมบัติของคุณหรือการยืนยันการจองการฝึกอบรม "From VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 - Upgrade" • หลักฐานแสดงความสามารถของเครื่องมือหลัก • หลักฐานประสบการณ์การตรวจประเมิน - การตรวจประเมิน 5 กระบวนการที่มีระยะเวลารวม 10 วันตรวจสอบ
None
None
None