FAQ

"Đánh giá bên thứ nhất" còn được gọi là gia đánh giá nội bộ, chúng thường được thực hiện bởi nhân viên của tổ chức là những người có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá. Trong trường hợp này chỉ có một bên tham gia là chính tổ chức đó . Đánh giá nội bộ cũng có thể được thực hiện bởi chuyên gia đánh giá có đủ năng lực bên ngoài tổ chức. Các chuyên gia đánh giá từ các tổ chức chứng nhận không được phép thực hiện đánh giá nội bộ tại các công ty mà họ thực hiện đánh giá cấp chứng nhận.
None
None
None