FAQ

Các cuộc đánh giá diễn ra trong khuôn khổ chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO phải tuân theo các quy tắc của ISO hoặc cơ quan công nhận tương ứng, các quy tắc này phải được tuân thủ bởi các tổ chức chứng nhận.
Trong thực tế, điều này đề cập đến, ví dụ, trình độ chuyên môn của chuyên gia đánh giá và việc lập kế hoạch và quản lý đánh giá, v.v., được ghi lại trong các tiêu chuẩn và hướng dẫn được xây dựng riêng cho mục đích này:

• ISO/IEC 17021:2011chỉ ra các yêu cầu đối với "các tổ chức đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý"
• ISO/IEC 17065:2013 quy định các yêu cầu đối với "các tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ."
• ISO 19011:2020 hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý

ISO 19011 không đưa ra các yêu cầu phải tiến hành đánh giá ra sao, thay vào đó nó cung cấp "hướng dẫn để để có thể thiết lập một chương trình đánh giá cũng như lập kế hoạch và tiến hành một cuộc đánh giá.

Do vậy, ISO 19011 được sự dụng cho đánh giá nội bộ (đánh giá bên thứ nhất) hoặc cho đánh giá nhà cung cấp (đánh giá bên thứ hai), trong khi ISO 17021 là bắt buộc đối với tổ chức chứng nhận cho các cuộc đánh giá chứng nhận (đánh giá bên thứ ba).
None
None
None