FAQ

Viêc gia hạn có thể thực hiện cho đến 31.03.2023, các bằng chứng sau cần được cung cấp:

• Chứng chỉ VDA6.3 hiện tại
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022, ID417:2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• Bằng chứng hoàn thành tối thiểu 5 cuộc đánh giá với thời lượng tối thiểu 10 ngày với tư cách trưởng đoàn đánh giá.
None
None
None