Đặt chỗ

GR 452 - Mercedes-Benz - Supplier Management at MBC up to the Start of Series Production (SMMBCUSSP)

Ngày 18 Aug - 19 Aug 2022 08:00-15:00
Địa điểm Aguascalientes, México
Ngôn ngữ Spanish
Giá Net: 5000.00 MXN,
Gross incl. VAT(16 %): 5800.0 MXN

Thông tin thanh toán

Người liên lạc

Học viên

Thêm học viên