ID 340 - Gia hạn chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 (2016)

Mô tả

ID 340: Gia hạn chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 (2016)

VDA 6.3 là một phương pháp hiệu quả để đánh giá các quá trình liên quan đến việc việc hoạch định và sản xuất một sản phẩm. Để tiến hành đánh giá quá trình theo VDA 6.3, các đánh giá viên cần có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực toàn diện. Vì vậy việc đảm bảo trình độ năng lực của của các nhân sự liên quan là không thể thiếu.

Theo ISO 19011, đánh giá viên được khuyến nghị liên tục nâng cao năng lực của họ. Điều này bao gồm việc đào tạo nâng cao chuyên môn, ví dụ thông qua các khóa đào tạo hoặc tự học. Do đó, hiệu lực của chứng nhận sẽ được giới hạn về thời gian một cách có chủ đích để các đánh giá viên phải trải qua quá trình rèn luyện thêm nhằm duy trì trình độ của họ.

Với việc gia hạn chứng nhận, các đánh giá viên có thể nhận được xác nhận về trình độ của họ để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc nhà cung cấp liên quan đến năng lực đánh giá viên của họ.

 

Yêu cầu đối với học viên

Để tiến hành gia hạn, đánh giá viên cần đệ trình bản đăng ký gia hạn trước khi chứng nhận hết hiệu lực. Các bằng chứng dưới đây cần phải đi kèm với bản đăng ký.

- Bắng chứng về kinh nghiệm đánh giá: Học viên cần cung cấp bằng chứng tối thiểu 5 cuộc đánh giá với thời lượng đánh giá tổng cộng tối thiểu 10 ngày với tư cách là trưởng đoàn đánh giá trong thời hạn chứng nhận có hiệu lực.
Trong số 5 cuộc đánh giá này, tối đa không quá 2 cuộc đánh giá dưới dạng trực tuyến/đánh giá từ xa (remote). Đánh giá nội bộ hay đánh giá bên ngoài đều được chấp nhận.
Nếu yêu cầu về kinh nghiệm đánh giá không được đáp ứng thì ứng viên cần hoàn thành “Khóa học củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 “(ID 341) trước khi gia hạn.

- Bằng chứng về kiến thức liên quan đến các công cụ cốt lõi ngành ô tô: Chứng nhận hoàn thành khóa học ID417 “Các công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và đánh giá viên quá trình” hay ID415, 416, 450 “Công cụ cốt lõi ngành ô tô chuyên sâu” do VDA tổ chức sẽ được chấp nhận là bằng chứng đáp ứng yêu cầu này.
Trong trường hợp học viên không có các chứng nhận trên nhưng có thể cung cấp bằng chứng đã hoàn thành khóa đào tạo các công cụ cốt lõi ngành ô tô với tổ chức khác không phải VDA với thời lượng tối thiểu 2 ngày thì để đáp ứng được yêu cầu này, học viên cần phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến của VDA lên quan đến các công cụ cốt lõi ngành ô tô. Trong trường hợp học viên không vượt qua được bài kiểm tra thì bắt buộc sẽ phải hoàn thành khóa học ID417 “Các công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và đánh giá viên quá trình”

Để biết chi tiết hơn về các yêu cầu, học viên có thể tham khảo thêm trên trang web của VDA QMC ở địa chỉ: www.vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/application-forms.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi xác nhận bản đăng ký, nếu đáp ứng được các yêu cầu, chứng chỉ mới sẽ được cấp cho ứng viên. Mã số chứng nhận sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của VDA QMC. Chứng nhận mới sẽ có thời hạn 3 năm.

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Gia hạn chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 (2016)'.