FAQ

Phiên bản VDA6.3 :2023 có hiệu lực từ 01.01.2023.

Tuy nhiên ngày áp dụng sẽ được quyết định bởi khách hàng hoặc nội bộ tổ chức.
None
None
None