FAQ

Để xác định loại hình đánh giá thì trước hết cần xác định mục tiêu đánh giá. ISO 9001 đề cập đến đánh giá trong chương 9 (Đánh giá kết quả hoạt động).

Ví dụ, nếu mục đích là để đo lường sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá hệ thống sẽ được áp dụng. Các tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp Ô tô như IATF16949 hay VDA 6.1 sẽ được sử dụng.

Nếu mục tiêu là cải tiến các quá trình, đánh giá quá trình sẽ được sử dụng, các tiêu chuẩn khác nhau có thể được áp dụng, ví dụ điển hình là sử dụng tiêu chuẩn VDA 6.3

Khi mục tiêu là để xem xét mức độ chất lượng của sản phẩm do tổ chức nội bộ hoặc bên ngoài làm ra và để tìm kiến các cơ hội cải tiến trên sản phẩm thì đánh giá sản phẩm có thể được áp dụng. Đánh giá sản phẩm cũng có thể sử dụng theo hướng sự kiện để tránh các lỗi lăp lại hoặc giảm thiểu chi phí bảo hành. VDA6.5 là một ví dụ về phương pháp đánh giá sản phẩm.
None
None
None