FAQ

Việc gia hạn với quy định theo phiên bản VDA6.3: 2016 được tiến hành đến 31.03.2023.
Chứng chỉ sau gia hạn sẽ có hiệu lực 3 năm.
None
None
None