FAQ

Thuật ngữ "đánh giá bên thứ hai" được sử dụng để mô tả các cuộc đánh giá mà khách hàng thực hiện với các nhà cung cấp của họ. Các cuộc đánh giá này cũng thường được gọi nhà "đánh giá nhà cung cấp"
None
None
None