FAQ

Hầu hết tất cả các hệ thống quản lý đều dựa trên cấu trúc bậc cao của ISO 9001, dưới đây là một số ví dụ về các hệ thống quản lý:
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001