FAQ

Các yêu cầu riêng của khách hàng (CSR) là các yêu cầu xuất phát từ phía khách hàng và là các yêu cầu bổ xung được áp dụng trong hệ thống quản lý của nhà cung cấp.
Trong ngành công nghiệp Ô tô đây thường là các yêu cầu riêng bổ xung cho các yêu cầu của IATF 16949 hoặc DIN EN ISO 9001.
• Một ví dụ về yêu cầu riêng của khách hàng có thể là yêu cầu về mục tiêu cho năng lực quá trình (Cpk)
Các yêu cầu riêng của khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống quản lý của tổ chức. Thêm vào đó, có thể có các yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm, những yêu cầu này thường gọi là các yêu cầu cụ thể khác của khách hàng.
None
None
None