FAQ

Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu riêng của khách hàng BMW trong IPC "international Purchasing Condition- Quy định mua hàng quốc tế", các quy cách và LSV "Service Interface Agreement-Các thỏa thuận dịch vụ".

Các yêu cầu riêng của khách hàng BMW thường được đề cập trong các "Tiêu chuẩn tập đoàn- Group Standards" (GS). Các tài liệu này có thể tải về từ cổng thông tin điện tử B2B của tập đoàn BMW
None
None
None