FAQ

Các tiêu chuẩn chính bao gồm:
• GS 95004 Phân tích lỗi cho các khiếu nại thị trường
• GS 95015 Các yêu cầu đối với nhà cung cấp cho các khiếu nại 0km
• GS 91011 Các đặc tính đặc biệt
• GS 95009 Các biện pháp bảo vệ chống ESD
• GS 95017 Xác nhận độ tin cậy của sản phẩm trong sản xuất hàng loạt
• GS 98000 Nghiêm cứu năng lực bằng thống kê
• GS 98001 Các quy định chung và các thủ tục đặc biệt
• GS 90018 Tái thẩm định sản phẩm và quá trình
None
None
None