FAQ

Các tiêu chuẩn chính bao gồm:
• MBST 13/19 Phê duyệt sản phẩm và quá trình sản xuất
• MBST 14/07 Đảm bảo chất lượng. Vận hành hệ thống quản lý chất lượng
• MBN 10447 Năng lực quá trình và trách nhiệm pháp lý
• MBST 18/06 Quản lý các đơn hàng bị lỗi sau khi đã rời nơi sản xuất
• MBST 27/09 FMEA
• MBST 28/16 Quy trình chung về đóng gói và xử lý các phương tiện chuyên chở.
• MBN 10448 Phân tích lỗi thị trường
None
None
None