FAQ

Về cơ bản thì nhà cung cấp có thể không cần đáp ứng một hoặc nhiều các yêu cầu riêng của khách hàng, tuy nhiên việc này cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng trước khi trao hoặc ký kết hợp đồng. Một khi các thoản thuận có chứa các yêu cầu riêng của khách hàng đã được ký thì nhà cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu trong thỏa thuận.