FAQ

IATF 16949 (Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô) cung cấp cách tiếp cận chung cho hệ thống quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng ngành ô tô.
Các yêu cầu riêng của khách hàng được bổ xung cho các yêu cầu tương ứng trong IATF16949 cho hệ thống quản lý chất lượng của các nhà cung cấp.

IATF 16949 yêu cầu thực hiện cũng như kiến thức về các yêu cầu riêng của khách hàng, ví dụ:
• Trong chương 4, bối cảnh của tổ chức, IATF 16949 đòi hỏi các yêu cầu riêng của khách hàng được đánh giá và bao gồm trong phạm vi hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.
• Mục 7.2.3, IATF 16949, yêu cầu xem xét các yêu cầu riêng của khách hàng liên quan đến năng lực chuyên gia đánh giá nội bộ và đòi hỏi các chuyên gia đánh giá cần nắm được các yêu cầu riêng của khách hàng để có thể đánh giá chúng,
• Mục 8.5.1.5, IATF 16949 yêu cầu rằng các yêu cầu riêng của khách hàng (nếu có liên quan) phải được xem xét trong bảo trì toàn diện (TPM).
• Mục 9.2.2.2, IATF 16949 đòi hỏi các yêu cầu riêng của khách hàng cần được lấy mẫu trong đánh giá hệ thống quản lý.
None