FAQ

Một yêu cầu riêng liên quan đến đánh giá rất phổ biến là việc áp dụng VDA6.3 để đánh giá quá trình trong chuỗi cung ứng.

Điều này liên quan đến mục 9.2.2.3 trong IATF 16949, yêu cầu tổ chức phải đánh giá quá trình áp dụng cách tiếp cận theo yêu cầu riêng của khách hàng.

(xem thêm tại câu hỏi "Tôi có thể tìm các yêu cầu liên quan đến CSR ở đâu trong VDA6.3?")
None
None
None