FAQ

Các yêu cầu liên quan đến CSR trong VDA 6.3 nằm trong nội dung các câu hỏi trải dài trong suốt vòng đời sản phẩm. Dưới đây là một số ví dụ:
• Câu hỏi 2.3, kế hoạch dự án đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng.

• Câu hỏi 2.4, các hoạt động liên quan đến chất lượng trong dự án đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng

• Câu hỏi 2.6, quản lý thay đổi trong dự án đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng

• Câu hỏi 6.5.4, chương trình đánh giá sản phẩm và đánh giá quá trình thiết lập dựa trên yêu cầu của khách hàng và các rủi ro.

• Câu hỏi 6.6.3, các yêu cầu về ghi chép của khách hàng liên quan đến sửa chữa và làm lại được đáp ứng....các yêu cầu của khách hàng liên quan đến lưu trữ hồ sơ được đáp ứng.

• Câu hỏi 7.1 các yêu cầu riêng của khách hàng liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và phát triển nó được đáp ứng.

• Câu hỏi 7.2, việc truy cập cổng thông tin điện tử của khách hàng được đảm bảo theo yêu cầu riêng của khách hàng.
• Câu hỏi 7.4, quá trình xử lý khiếu nại 0km và khiếu nại thị trường đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

None
None
None