FAQ

Hiệu lực của chứng chỉ VDA6.3: 2023 là 5 năm.
Sau 5 năm, để gia hạn cần cung cấp các bằng chứng dưới đây:

• Chứng chỉ VDA6.3 hiện tại
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022 hoặc ID417: 2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác (từ 2019 trở đi) với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• Bằng chứng hoàn thành tối thiểu 10 cuộc đánh giá với thời lượng tối thiểu 20 ngày với tư cách trưởng đoàn đánh giá.