FAQ

Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) cần phải biết chính xác cách thức để đảm bảo sản phẩm làm ra là an toàn và phù hợp với các yêu cầu về măt pháp lý đối với sản phẩm.

Để đạt được mục đích này, người PSCR cần phải có chuyên môn và kiến thức phù hợp để đáp ứng các yêu cầu và mong đợi liên quan đến sản phẩm.

Khóa đào tạo người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) được VDA thiết lập để đào tạo những cá nhân này. Khóa học cung cấp những kỹ năng, kiến thức cần thiết để phát triển năng lực cho việc điều phối các khía cạnh khác nhau liên quan đến tính toàn vẹn của sản phẩm, đồng thời giúp thiết lập cũng như duy trì chức năng quản lý về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm trong tổ chức.

Bất kỳ sản phẩm sản phẩm nào được bán ra cũng cần phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý về tính toàn vẹn của sản phẩm ở các quốc gia và khu vực tương ứng, cũng như phải tuân thủ các kỳ vọng an toàn của công chúng.
Trong trường hợp các sản phẩm trên thị trường là "không an toàn" hoặc có vấn đề về sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý, những người chịu trách nhiệm có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết.

Khóa học PSCR sẽ cung cấp các trình độ chuyên môn cần thiết thông qua 5 mô-đun với định hướng cụ thể cho các yêu cầu trong thực tiễn công việc của người PSCR.
None
None
None