FAQ

Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm-PSCR là những cá nhân có các kiến thức và trình độ chuyên môn cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm phù hợp với các yêu cầu về pháp lý của địa phương cũng như quốc tế đồng thời đáp ứng các kỳ vọng về an toàn của công chúng.

Họ có đầy đủ kiến thức liên quan đến an toàn sản phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn, cũng như năng lực cần thiết để áp dụng các kiến thức này vào thực tiễn công việc bao gồm cả các nguồn lực cần thiết.
None
None
None