FAQ

Bất kỳ ai xử lý các công việc liên quan đến an toàn sản phẩm hoặc những người làm việc liên quan đến các yêu cầu về phê duyệt của các quốc gia hoặc khu vực mà sản phẩm được bán đến.

Tất cả các chuyên gia về an toàn sản phẩm, những người chịu trách nhiệm đảm bảo về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm ở mọi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn phát triển đến khi sản phẩm dừng sử dụng, đều có thể tham dự khóa đào tạo PSCR của VDA QMC để quản lý tốt hơn các quá trình liên quan đến sản xuất ra một sản phẩm.
None
None
None