FAQ

Trọng tâm là truyền đạt kiến ​​thức chuyên môn cho phép người tham gia quản lý công việc hàng ngày của họ với tư cách là người đại diện hiện tại hoặc tương lai về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm theo cách chuyên nghiệp và tập trung hơn.

Khóa học bao hàm các trách nhiệm xuyên suốt trong chuỗi cung ứng từ giai đoạn phát triển cho đến sản xuất và sử dụng sản phẩm.
Tính toàn vẹn của sản phẩm trong vòng đời của nó, cách thức xử lý khi có lỗi phát sinh và các ví dụ về các công cụ và phương pháp có thể áp dụng sẽ được truyền đạt trong khóa học.

Chương trình đào tạo PSCR nhằm mục đích giúp người tham gia làm quen với kiến ​​thức cần thiết để ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra khóa học cũng giúp học viên hiểu các yêu cầu của sổ tay hướng dẫn về tính toàn vẹn của sản phẩm và vai trò của người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm.