FAQ

Khóa học PSCR mang lại lợi ích cho người tham dự theo nhiều cách.

Nó cung cấp kiến ​​thức cơ bản và các yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm.

Những người tham gia có được sự tự tin và chuyên môn cần thiết trong việc thực hiện các hoạt động PSCR và đóng góp vào hiệu lực thực hiện các tiêu chuẩn, cũng cải thiện năng lực cạnh tranh của tổ chức mình.

Nâng cao hiểu biết và đảm bảo an toàn sản phẩm cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Có được kiến ​​thức chuyên môn về phát triển và sản xuất sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn của quốc gia tương ứng và ngành công nghiệp ô tô.

Giúp hiểu các yêu cầu toàn diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm, đồng thời bảo vệ công ty khỏi rủi ro.
None
None
None