FAQ

Nếu chứng chỉ đã hết hạn quá 3 tháng thì lựa chọn duy nhất là tham dự thi VDA6.3: 2023 - ID382.