FAQ

Có, VDA QMC cho phép tất cả các khóa học và thi VDA6.3: 2023 có thể thực hiện dưới hình thức trực tuyến.

Lưu ý: Chúng tôi tin rằng 4 ngày đào tạo theo hình thức trực tuyến đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỷ luật. Các nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng hiệu quả học tập trong đào tạo trực tuyến kém hơn đáng kể so với trong các khóa học trực tiếp.
Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia khóa học trực tiếp nếu thời lượng kéo dài hơn 2 ngày.
None
None
None