FAQ

Thời hạn cho việc nâng cấp sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và nội bộ tổ chức.
Ngoài ra cần lưu ý rằng việc gia hạn chứng chỉ VDA6.3 chỉ có thể được thực hiện nếu có bằng chứng của việc hoàn thành khóa học nâng cấp phiên bản VDA6.3 từ 2016 lên phiên bản 2023.
Để hoàn thành khóa học nâng cấp bạn cần phải đạt bài kiểm tra cuối khóa học.
None
None
None