FAQ

Mục đích của việc đăng tải các thông tin về CSR trên trang điện tử IATF 16949 là để cho các chuyên gia đánh giá chứng nhận và chuyên gia đánh giá bên thứ nhất/bên thứ hai làm quen với các yêu cầu riêng của khách hàng.

Tuy nhiên các thông tin trên trang điện tử của IATF chỉ có một phần thông tin và các chuyên gia đánh giá chứng nhận không có quyền truy cập vào tất cả các thông tin của CSR. Thêm nữa các OEM và các nhà cung cấp khác nhau sẽ có các triết lý khác nhau liên quan đến CSR.

Kết luận: Trang điện tử của IATF Global Oversight không liệt kê đầy đủ các CSR của OEM và các nhà cung cấp.
None
None
None