FAQ

การตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม" ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (บุคคลที่สามที่เป็นอิสระ) ซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับชุดกฎพื้นฐาน เช่น สำหรับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2018